18 Ocak 2019, Cuma

Son dakika haberleri Türkiye'nin yeni kulvarında - kulvar.com.tr

Eğitimde 2023 vizyon belgesi açıklandı

Eğitimde 2023 vizyon belgesi açıklandı

Bakan Ziya Selçuk, 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alındığını belirtti. Bakan Ziya Selçuk, ders saatlerinin azaltılacağını, ilkokul ve ortaokullarun yeniden yapılandırılacağını, yabancı dil eğitiminde TRT ile işbirliği yapılacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Vizyon Belgesi'ni açıkladı. Belgede, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 yıllık hedef ve yaklaşımları yer alıyor.

Bakan Ziya Selçuk'un ‘2023 Eğitim Vizyonu’ ile ilgili konuşmasından satır başları...

5 YAŞ ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINACAK

Bakan Selçuk, 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alındığını belirtti. Buna göre; kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacak. Şartları elverişsiz yerleşim birimlerindeki çocukların beslenme ihtiyaçları karşılanacak. Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacak. Erken çocukluk eğitiminde yoksul hane halkına çocuk gelişimini destekleyici temel materyaller sağlanacak. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacak.

DERS SAATLERİ AZALTILACAK

Bakan Ziya Selçuk, tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacağını ve esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını bildirdi.

Buna göre; ortaöğretimde zorunlu ders saatleri azaltılacak. Haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hale getirilecek. Ortaöğretimdeki alan derslerinin haftalık ders çizelgesindeki yeri ve ağırlıkları yeniden tasarlanacak. İlgili değişikliklerin oluşturacağı derslik, norm kadro ve benzeri konulardaki riskler proje dahilinde yapılandırılacak. Alan seçimi 9. sınıfta yapılacak. 12. Sınıf pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecek. Öğrencilere alanlar arası yatay geçiş imkânı sağlanacak. Ortaöğretimde çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders yapısı oluşturulacak. İş ve bilişim dünyasına ilişkin, isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika beceri eğitim paketleri sunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız" açıklamasında bulundu.

İLKOKUL VE ORTAOKULLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

İlkokul müfredatları çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek. İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi esas alınarak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip yeniden yapılandırılacak. Ders çizelgeleri ilkokul ve ortaokul için ayrı düzenlenecek. İlkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. İlkokullarda teneffüs ve serbest etkinlik saatleri yeniden düzenlenecek. Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak. İkili eğitim tümüyle kaldırılacak. Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak.

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TRT İLE İŞBİRLİĞİ

Bakan Selçuk, yabancı dil eğitiminin yeniden yapılandırılacağını, yabancı dil eğitiminde TRT ile işbirliği yapılacağını bildirdi.

Selçuk: "Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak o zaman zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak" açıklamasında bulundu.

ÖĞRENME ANALİTİĞİ PLATFORMU KURULACAK

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Veriyi kullanmak politika geliştirirken bizim açımızdan son derece kritik. Bu yüzden de öğrenme analitiği platformu oluşturuyoruz" dedi. Öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetimde iki hedef olacak. Birincisi, Bakanlığın Tüm Kararları Veriye Dayalı Hâle Gelecek; İkincisi, Okul Bazında Veriye Dayalı Yönetime Geçilecek.

Bakanlığın MEBBİS, E-Okul, EBA, MEIS, DYS, E-Rehberlik, E-Yaygın, Açık Öğretim sistemleri, E-Personel, E-Kayıt, Kitap Seçim, Norm İşlemleri, Bedensel Engelli Envanteri, E-mezun, Merkezi Sınav Sonuçları gibi mevcut sistemlerinden gelen veriler kolay erişilebilir bir Eğitsel Veri Ambarı’nda bütünleştirilecek. Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalışacak, öğrencilerin akademik verileriyle birlikte ilgi, yetenek ve mizacına yönelik verilerinin de birlikte değerlendirildiği “Öğrenme Analitiği Platformu” kurulacak. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bilimsel çalışmaları derlemek ve bunlardan sonuçlar-raporlar çıkarmak için bir birim oluşturulacak.

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLERİN KALİTESİ ARTIRILACAK

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, özel gereksinimli çocukların 81 ilde taramaları Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde tamamlanarak gereksinim tip ve düzeylerine göre ihtiyaçlar haritalandırılacak. Özel eğitimin ülke genelinde etkin koordinasyonunun gerçekleşmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı yönetiminde kurumlar arası bir izleme ve uygulama mekanizması oluşturulacak. Özel eğitim gereksinimi duyan her çocuğa ulaşmak için taşınabilir eğitim setleri oluşturulacak ve eğitimsiz çocuk bırakılmayacak. İhtiyaç duyan aile ve çocuklara evden eğitim konusunda gerekli alt yapı oluşturulacak. Disleksi, otizm ve benzeri konularda uluslararası ve ulusal düzeydeki STK’lar ve kurumlarla ortak çalışmalar özendirilecek, yeni kaynaştırma modelleri geliştirilip uygulamaya alınacak.

İMAM HATİP OKULLARI İYİLEŞTİRİLECEK

İmam Hatip Okullarındaki program çeşitliliği korunacak ve genel ortaöğretimdeki esnek, modüler yapıyla uyumlu hâle getirilecek. Genel ortaöğretim kurumlarına nazaran İmam Hatip Okullarının programlarının ders saati ve ders türü çok fazla olduğundan azaltılacak. Meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacak. İmam Hatip Ortaokuluna devam eden çocuklara özellikle Arapça ve diğer yabancı dil alanlarında nitelikli destek eğitimleri düzenlenerek yaz okulları açılacak. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygulamalar İmam Hatip Okulları tarafından hayata geçirilecek.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ATFEDİLEN DEĞERİN ARTIRILMASI SAĞLANACAK

Mesleki ve teknik eğitimde sektörle birlikte eğitim-istihdam üretim bağlamında iyi uygulama örneklerinin medya platformlarında görünürlüğü artırılacak. Mesleki ve teknik eğitim müfredatlarının tanıtımına yönelik yönlendirme ve rehberlik dijital platformu oluşturulacak. Her yıl, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında üretilen ürünlerin sergileneceği bir fuar düzenlenecek. Mesleki ve teknik eğitime ilgiyi artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenecek ve başarılı öğrencilere eğitimlerine devam ederken veya mezuniyetten sonra mikro krediler sağlanacak. Mesleki eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere çeşitli kaynaklardan sertifikalı eğitim, nano kredili dersler, endüstri ve akademinin birlikte akredite ettiği dersler ve benzeri imkânlar sağlanarak mezunların kendilerini sürekli yeni bilgi ve becerilerle güncellemeleri sağlanacak.

HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI

Yaş itibariyle örgün eğitim kapsamı dışında kalmış bireylere yönelik diplomaya esas müfredatın yapısı temel beceriler korunmak kaydıyla sadeleştirilecek. Hayat boyu öğrenme süreçlerinde farklı hedef kitlelere ulaşmak ve öğrenmeye erişimi artırabilmek için uzaktan eğitim teknolojilerinden yaygınlıkla yararlanılacak. Mesleki, sosyal ve kültürel becerilere yönelik hayat boyu öğrenme programları güncellenerek çeşitlendirilecek, hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen hayat boyu ve yaygın eğitim sürecindeki sertifikaların belli standartlara bağlı olarak tanınırlığı artırılacak. Erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik dönemine ilişkin ebeveynlere yönelik destek eğitim programları güncellenerek yaygınlaştırılacak. Dijital, finans, sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan okuryazarlıklara ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri düzenlenecek.

Selçuk'un konuşmasından diğer başlıklar şöyle:

* Öğretmenlik meslek kanunu çıkartılıyor.

* Sözleşmeli öğretmenlerin görev süresi kısalıyor.

* Ücretli öğretmenlerin maaşı artırılıyor.

* Öğretmen ve okul yöneticileri için ölçütler getiriliyor.

Haber Yorumları

Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

yükleniyor
yukarı çık