Kulvar Haber

Sosyal Psikoloji Nedir? Hangi Alanları İçerir?

Sosyal Psikoloji Nedir? Hangi Alanları İçerir?
24 views
14 Nisan 2019 - 23:22

Sosyal Psikoloji Nedir? Hangi Alanları İçerir? Psikolojinin yöntemlerini kullanır ancak araştırdığı alan nedeniyle psikolojiden ayrılır.

Bireyin duygu ve düşüncelerini, bunların davranışa dönüşme biçimi, sosyal alandaki bireylerin davranışlarından nasıl ve ne kadar etkilendiği araştıran ve belirlemeye çalışan işleve sahiptir.

Sosyal Psikoloji Nedir? Hangi Alanları İçerir?
Sosyal Psikoloji Nedir? Hangi Alanları İçerir?

Sosyal psikolojide davranışların sosyal olarak ortaya çıktığı varsayımı öncesinde birey ve toplum eşleşmesiyle ilgilidir. Bireyin içinde yaşadığı toplumsal algıya uyumlu davranışlar gerçekleşmesi süreci açık ve karşılıklı sosyal etki sürecidir.

Sosyal psikoloji bireyin kendi başına kaldığında kendisinin yapmak istemediği davranışları toplumun etkisi ile yapması ya da tam tersi toplumun etkisiyle yaptığı davranışları yalnızken yapmamasıdır.

Sosyal psikolojinin amacı; herhangi bir grup içerisindeki insanların uyum sağlaması, kurallara uyması, itaat, itaatsizlik gibi konularda bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmalar sonucunda grupların ve toplumların psikolojisini öğrenmektir.

Kişilik psikolojisi ve sosyolojinin bir ara gelmesiyle Sosyal Psikoloji oluşmuştur.

Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji Arasındaki Fark

En çok karıştırılan birbirleri ile benzerlik gösteren ama aslında çok farklı olan iki konudur. Sosyoloji de, sosyal psikoloji gibi birey, toplum, birey etkileşimini değil toplumsal yapı içerisindeki unsurların etkileşimi, yatay ve dikey hareketliliğini ve toplumsal kurumları tanımlar; bu kurumlardaki değişimleri anlamaya ve açıklamaya çalışır.

Yani sosyal psikoloji, sosyolojiden farklı olarak bireyin grup içerisindeki davranışlarını, çevresini algılamasını ve davranışlarındaki grubun etkisiyle ortaya çıkan değişimi inceler.

  1. Sosyal Psikoloji ve sosyolojinin olaylara yaklaşımı ve ele alış biçimi farklıdır.
  2. Sosyoloji bir grup içerisindeki bireyin sosyal statülerini inceler.
  3. Sosyal psikoloji grup içerisinde bireylerin statülerinin davranışları nasıl etkilediğini inceler.
  4. Sosyolojide insanın yaşamı boyunca yaşadığı her şeyi kapsar.
  5. Sosyolojide deney ve araştırmaya yöntemleri vardır, Sosyal Psikolojide yoktur.
  6. İkisinin kullanıldığı yaklaşımlar ve yöntemler farklıdır.
  7. Sosyal psikoloji, öğrenim ve bilimsel yöntemler kullanır, sosyoloji istatistik, nüfus gözlemleri, sayım ve incelemedeki diğer yöntemleri kullanır.

Sosyal Psikoloji Kuramları

Psikoanalitik Kuram

Temel odak noktası kişinin geçmiş deneyimleri,  erken çocukluk yaşantılar ve bilinç dışı faktörlerdir.

Psikoanalitik kuram cinselliği vurgu yapmaktadır. Psikoanalitik düşünceye göre insan davranışı libido olarak isimlendirilen cinsel herhangi bir gücün nesneye yönlendirilmesi ile oluşan kateksis ve antikateksis sürecinden oluşmaktadır.

Bu kurama göre her davranış kendinden önce oluşan bilinçaltı faktörler tarafından belirlenmekte ve libido da buna göre bir nesneye yönlendirmektedir.

Davranışçı Kuran

Zihin öğelerini bir kenara koyup organizmayı davranış tepkiler ile açıklamaya çalışır. İnsanın ne hissettiği ile ilgilenmeyen, insanın davranışları ve çevre ile ilgilenen yaklaşımdır.

Rol Kuramı

Hayatta, insanın bulunduğu yer ve zamana göre farklı roller vardır. Tutum ve davranışlar; bilgi, tecrübe, özgüvenle alakalıdır. Her insan yaşamı içerisinde farklı roller üstlenir.

Çocuk, evlat, anne, baba, öğretmen, Türkiyeli, Malatyalı, koca gibi her birinin davranış biçimi diğerine göre farklıdır.

Alan Kuramı

Her bir parçanın diğer parçalardan etkilendiği dinamik bir sistemdir. İnsanların karşılaştıkları sorun ve değişimlerin alandan ya da yaşam alanından meydana geldiği düşünülmektedir.

Psikolojik alan, belirli kişi ya da grupların davranışları üzerindeki etkisidir.  Yaşam Alanı, kişinin belirli durumlardaki davranışlarına etki eden davranışların hepsini içeren, kişinin var olan psikolojik çevreyle etkileşimi esnasında kendini belli eden gerekmişleri meydana gelmesidir.